Tippamon Rice

หน้าแรก

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวทิพมนต์ ยินดีต้อนรับ  

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวทิพมนต์ บ้านต้อง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เป็นกลุ่มที่ผลิตและจำหน่ายข้าวอินทรีย์ ได้แก่
  • ข้าวฮางงอกไรซ์เบอร์รี่
  • ข้าวฮางงอกหอมมะลิ
  • ข้าวฮางงอกไรซ์เบอร์รี่และข้าวฮางงอกหอมมะลิ
  • ข้าวกล้องหอมมะลิ105
  • ข้าวเหนียวลืมผัว (มีบางช่วง)
  • และจมูกข้าวไรซ์เบอร์รี่บด

 
ข้าวทิพมนต์ ข้าวจากมือชาวนาสู่ผู้บริโภค

 

กลุ่มของเกษตรกรที่มีประสบการณ์ในการทำนา มาอย่างยาวนาน ♥

ผลิตข้าวอินทรีย์ (Organic) ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณประโยชน์ต่อผู้บริโภค

 

  การจัดส่งสินค้า