Tippamon Rice

เกี่ยวกับเรา

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวทิพมนต์ บ้านต้อง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 41 หมู่ 4 บ้านต้อง ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขายข้าว สินค้าที่จำหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ปลอดสารเคมี

ผลิตและจำหน่ายข้าวอินทรีย์  ได้แก่

  • ข้าวฮางงอกไรซ์เบอร์รี่ 
  • ข้าวฮางงอกหอมมะลิ 
  • ข้าวฮางงอกไรซ์เบอร์รี่และข้าวฮางงอกหอมมะลิ
  • ข้าวกล้องหอมมะลิ 105
  • ข้าวเหนียวลืมผัว(มีบางช่วง)
  • จมูกข้าวไรซ์เบอร์รี่บด และอื่น ๆ

สินค้าที่จำหน่ายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ คุณค่าทางโภชนาการสูงและราคาไม่แพงนัก กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการบริโภคสินค้าที่มีคุณค่าต่อร่างกายสูง

การก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวทิพมนต์

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวทิพมนต์ ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2558 โดยมี นายธีระ ด้วงลำพันธ์ เป็นผู้ริเริ่มความคิดเมื่อปี พ.ศ. 2557 เศรษฐกิจของประเทศเริ่มตกต่ำ ราคาข้าวไม่ดี ทำให้ประชาชนมีรายได้น้อย นายธีระ ด้วงลำพันธ์ จึงได้คิดหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยการนำพันธุ์ข้าวไรเบอร์รี่จากกรมการเกษตร จังหวัดนครพนมมาปลูกได้ไปศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการปลูกข้าวไรเบอร์รี่ที่ถูกต้องได้ไปอบรมตามสถานที่ต่าง ๆ ที่มีการให้ความรู้ทางด้านการเกษตร ในปีแรกนายธีระ ด้วงลำพันธ์ ปลูกในที่ดินของตนเองก่อนแล้วขายให้กับบุคคลที่รู้จักหรือบุคคลที่ชอบบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ หลังจากมีคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก จึงได้ทำการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (อย.) และศึกษาพันธุ์ข้าวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพ จนทำให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้น ทำให้ชาวบ้านเริ่มให้ความสนใจ และนายธีระ ด้วงลำพันธ์ ก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกข้าวให้กับชาวบ้าน และจับกลุ่มชาวบ้านเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีจำนวน 33 คน โดยให้ชาวบ้านนำข้าวไปปลูกและนำมาขายให้  โดยข้าวที่ปลูกนั้นเป็น ข้าวอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีในการปลูกเพราะข้าวทิพมนต์เป็นข้าวที่ไร้สารเคมี ในการปลูกข้าวอินทรีย์ จะจดทะเบียนข้าวอินทรีย์เพื่อความปลอดภัย และจะมีหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบดินที่ทำการปลูกว่าไร้สารหรือไม่ หลังจากนั้นก็เริ่มมีหน่วยงานที่ให้ความสนใจ
และสนับสนุนเงินทุนเพิ่มมากขึ้น